Richard Stickney Chatham, 2020-03-29, White Pines Preserve