Vin Stanton, Doug Johnston, Simon Thompson Polk; P, 2012-08-04, FENCE - Male