B. Bockhahn Rockingham, 2020-06-24, Haw River State Park