Mike Turner Rowan, 2018-07-07, Bullhole River Park